1. Privātuma politika

SIA “Enter-Estate” apkopo un apstrādā personisko informāciju par fiziskām personām – klientiem un citiem potenciāliem pakalpojumu saņēmējiem, trešajām personām, ar mērķi veikt savu uzņēmējdarbību un nodrošināt atbilstību likumu prasībām. Apstrādātās personiskās informācijas subjekti var ietvert klientus, darbiniekus, piegādātājus un citas personas, ar kurām SIA “Enter-Estate” uzņēmumam ir izveidotas attiecības. Datu aizsardzības mērķis ir personas datu apstrādes laikā aizsargāt fizisku personu privātuma tiesības.

Šī politika nosaka datus, kādus SIA “Enter-Estate” vāc par personu un apstrādā dažādos nolūkos, kā SIA “Enter-Estate” tos izmanto un kam SIA “Enter-Estate” atklāj šos datus.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Enter-Estate”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103916629, juridiskā adrese Rīgā, Šarlotes ielā 18A-3, LV-1001 (turpmāk saukts – “Uzņēmums”). Kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://www.enter-estate.com/kontakti/.

3. Datu aizsardzība un apstrāde uzņēmumā

Uzņēmums apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma, klienta adrese, e-pasts, tālrunis) sekojošiem mērķiem:

 • Lai identificētu personu Uzņēmuma sniegto pakalpojumu tirdzniecībai;
 • Lai sagatavotu, noslēgtu un izpildītu ar personu noslēgtu līgumu vai vienošanos;
 • Klientu sūdzību un iesniegumu vadībai, atbilžu sniegšanai;
 • Nodrošinot Uzņēmuma un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu;
 • Norēķinu pārvaldīšanai par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Attiecību uzturēšanai ar klientiem un sadarbības partneriem, Uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai, pakalpojumu reklamēšanai, to administrēšana un attīstīšanai;
 • Normatīvos aktos noteiktos gadījumos sniedzot informāciju pilnvarotām valsts institūcijām;
 • Tehnisko pasākumu veikšana uzņēmuma informācijas sistēmas, tāpat interneta mājas lapas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regula (VDAR). Personas datu apstrādi Uzņēmums veic uz sekojoša tiesiska pamata:

 • Līguma vai vienošanās noslēgšanai un izpildei ar klientu;
 • Lai nodrošinātu uz Uzņēmumu attiecināmu likumu izpildi;
 • Lai nodrošinātu Uzņēmuma, klienta vai trešās personas intereses, ko nosaka likums vai noslēgtais līgums;
 • Uz personas piekrišanas pamata.

Uzņēmums neizpauž trešajām personām klientu personas datus, vai citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma sadarbības procesā un Uzņēmuma pienākums ir tos aizsargāt.

Personas dati var tikt nodoti Uzņēmuma darbiniekiem, nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus Uzņēmumam, piemēram, juristiem, notāriem, grāmatvedības, IT un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti konkrēta pakalpojuma sniegšanā. Normatīvos aktos noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti Datu valsts inspekcijai, VID u.c. normatīvos aktos pilnvarotām institūcijām, tajā skaitā tiesu institūcijām. Tāpat personas dati būs pieejami uzņēmuma valdei, atbildīgiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneriem – notāriem, to palīgiem, kas iesaistīti mūsu pakalpojuma sniegšanas procesā, tāpat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzēji u. tml., nodrošinot Uzņēmuma un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu.

Atsevišķos gadījumos, kad to nosaka likums vai saņemta Jūsu piekrišana, mūsu rīcībā esošiem personas datiem var piekļūt pakalpojumu nodrošinātāji (datu apstrādātāji) ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas. Ja šāda nodošana tiks veikta, Uzņēmums nodrošinās visas likumā noteiktās prasības, tajā skaitā pārbaudīs nosūtīšanas tiesiskumu un atbilstību līguma standarta klauzulām. Citos gadījumos tālāku datu nodošanu pieļauj tikai atsevišķi likumā noteikti gadījumi, piemēram, ja tas ir nepieciešams likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai konkrētu administratīvo procesu, regulatīvo procesu vai tiesvedību procesu sakarā.

Klienta personas datus mēs apstrādāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā ar klientu noslēgtais līgums vai vienošanās vai līdz Jūsu piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšanai. Papildus tam dokumentu glabāšana tiks turpināta laika posmā, kamēr līguma puses var celt prasības un aizstāvēs savas tiesiskās intereses tiesu institūcijās. Tāpat normatīvie akti saistībā ar naudas “atmazgāšanu” uzliek mums pienākumu likumā noteiktu termiņu glabāt informāciju, kas var saturēt personas datus.

Uzņēmums dzēsīs Jūsu personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai, no visām informācijas sistēmām un datu nesējiem ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, kad izbeigsies apstrādes tiesiskais pamats.

Ja Jūs neiesniedzat personas datus, Uzņēmumam rodas grūtības identificēt klientu un mūsu iespējas sniegt pakalpojumu ir ierobežotas.

4. Informācija tiem, kas sazinās ar Uzņēmumu saistībā ar pakalpojumiem kurus sniedz Uzņēmums

Ja Jūs esat sazinājies ar Uzņēmumu saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi, īri, nomu vai kartes izveidi zemes gabaliem un esiet piekritis Jūsu datu apstrādei, Uzņēmums tos apstrādās sākotnēji uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.panta pirmās daļas (a) un (f) punktu pamata. Mēs ar Jums sazināsimies, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati. Tāpat Uzņēmums var lūgt Jūs parakstīt objekta apskates protokolus.

Pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas, apstrādāsim Jūsu personas datus, lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar Jums pa tālruni, lai piedāvātu Jums nekustamo īpašumu apskati.

Jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Tiklīdz Jūs būsiet noslēdzis ar Uzņēmumu līgumu vai vienošanos, uz jums pilnībā tiks attiecināts šīs Privātuma politikas punkts Nr. 3.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad konkrētais līgums vai vienošanās būs noslēgts(-a), ievērojot strīdu noilguma termiņu. Tiesvedības gadījumā dati tiks apstrādāti līdz šādas tiesvedības beigām (kad spriedums stājies likumīgā spēkā). Ja personas datu uzglabāšanu pieprasa Uzņēmumam saistošs likums, Uzņēmums ievēros likuma prasības.

Ja personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, apstrādāsim tos līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu, ja vien nepastāvēs cits tiesisks pamats personas datu apstrādei.

Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar Jums par iespējamiem Jums interesējošiem Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas dati var tikt nodoti Uzņēmuma darbiniekiem, nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus Uzņēmumam, piemēram, juristiem, notāriem, grāmatvedības, IT un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti konkrēta pakalpojuma sniegšanā. Normatīvos aktos noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti Datu valsts inspekcijai, VID u.c. normatīvos aktos pilnvarotām institūcijām, tajā skaitā tiesu institūcijas. Tāpat personas dati būs pieejami uzņēmuma vadībai, atbildīgie darbiniekiem un mūsu sadarbības partneriem – notāriem, to palīgiem, kas iesaistīti mūsu pakalpojuma sniegšanas procesā, juridisko pakalpojumu sniedzēji u. tml., nodrošinot Uzņēmuma un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu.

5. Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem

Katrai personai, kuras datus apstrādā Uzņēmums, ir tiesības piekļūt saviem datiem – pieprasot izsniegt personas datu kopijas.

Tāpat Jūs varat prasīt labot tos, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi. Jūs varat atsaukt savu iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei, tomēr tā datu apstrāde, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma nezaudēs savu likumību. Tāpat Jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Tāpat Jums ir tiesības zināt citus jautājumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, kā piemēram, bet ne tikai, kā Uzņēmums ir ieguvis Jūsu personas datus un uz kāda tiesiska pamata tie tiek apstrādāti.

Ja Jums ir jautājumi, iesniegumi vai pretenzijas par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi, vai rakstot uz mūsu elektroniskā pasta adresi: [email protected], parakstoties ar drošu elektronisko parakstu. Uzņēmumam būs pienākums identificēt Jūs, tādēļ ieteicams iesniegumus parakstīt ar drošu elektronisku parakstu vai ierasties personīgi Uzņēmuma birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

6. Personas datu aizsardzības nodrošināšana

Uzņēmums aizsargā personas datus, kas nonāk tā rīcībā izmantojot pieejamās mūsdienu tehnoloģijas. Aizsargājot datus tiek analizēti riski, kas pastāv to apstrādē un to novēršanai tiek realizēti organizatoriski, finanšu un tehniskie pasākumi. Apstrādājot datus mēs iespējami minimizējam apstrādāto datu apjomu, izmantojam antivīrusa programmas, ugunsmūra pasākumus, datu šifrēšanu, datu drošības monitoringa pasākumus. Savu tehnisko iespēju robežās uzlabojam aizsardzības pasākumus.

7. Sīkdatņu apstrāde

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko tīmekļa vietne atstāj jūsu datorā, lai uzlabotu jūsu tiešsaistes pieredzi un saglabājot pārlūkošanas informāciju. Uzņēmums izmanto gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes, kas aptver dažādas funkcijas, piemēram, navigāciju starp lapām, iestatījumu saglabāšanu, kā arī citas funkcijas, kas uzlabo jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē. Uzņēmuma mājas lapas apmeklējuma laikā Jums tiek dota iespēja izvēlēties Jums atbilstošu sīkdatņu izmantošanas kopumu. Atzīmējot konkrētas sīkdatnes to sarakstā, vai atzīmējot visas sīkdatnes, Jūs dodiet piekrišanu atzīmēto sīkdatņu izmantošanai. Tā Uzņēmums izmanto “Google Analytics”, “Facebook”, “Google Ads” izveidotās sīkdatnes interneta mājas lapas darbības uzlabošanai un Jums interesējoša satura pielāgošanai. Uzņēmuma interneta mājas lapā Jūs atradīsiet saistes uz mūsu partneru mājas lapām, kuru darbība un tajā norādītā informācija ir ārpus mūsu kontroles.